kosteusmittaus ja rakenteiden kuivaustyöt

Nico Salminen

Vahinkokartoittaja

050 5111 344

Kosteuskartoitus

Suoritamme vesi,-palo,- murto,- tai luonnonilmiöiden vahinkokartoituksia. Vahinkokartoitus tai kosteuskartoitus suoritetaan pääosin rakenteita rikkomattomin menetelmin, mittalaitteita ja apuvälineitä käyttäen.


Vahinkokartoituksen lopputuloksena muodostuu raportti, josta selviää mm. vahingon aiheuttajan syy, asian yhteyteen liittyviä olennaisia tietoja, sekä määrittelemme vahingon korjaamiseksi vaadittavat suositeltavat toimenpiteet.


Mikäli vahinko on vakuutuksesta käsiteltävä, voi vakuutusyhtiö suorittaa korvauspäätöksen tapahtuneen vahingon osalta vahinkokartoitusraporttimme, tai täydentävien lisäselvityksien perusteella. Olemme aina puolueeton ja riippumaton osapuoli vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välillä.


Vahingon korjaustöiden suorituksen aikana usein on tehtävä vielä lisätarkastuksia, tai mittauksia lopullisen vahingon laajuuden selvittämiseksi ja toteamiseksi.

Rakenteellinen kosteusmittaus ja kosteusvauriot

Rakenteellinen kosteusmittaus on syytä tehdä aina, jos rakenteeseen on aiheutunut ylimääräistä kosteutta esimerkiksi vesivuodon tai ulkopuolisen kosteusrasituksen seurauksena, tai jos halutaan arvioida uuden betonirakenteen kosteutta sen pinnoittamiseksi.


On huomioitavaa, että pintakosteudenosoittimella tarkastelu on vain viitteellistä ja se ei tuota luotettavaa tietoa rakenteen todellisesta kosteustilanteesta oikealta arviointisyvyydeltä.


Liian kostean rakenteen päälle pintarakenteiden asentaminen voi muodostua haitaksi rakenteille ja terveelliselle sisäilmalle. Seurauksena voi olla erinäisten mikrobi- tai sienikasvustojen muodostuminen, sekä terveydelle muiden haitallisten yhdisteiden vapautuminen sisäilmaan mm. muovimaton liiman ja alkalisen betonin yhdistelmän aiheuttaman kemiallisen reaktion seurauksena.


Rakenteesta tehtävä suhteellisen kosteuden (RH) mittaus tehdään aina porareikämittaus tai näytepalamittaus -menetelmällä. Porareikämittauksen kesto on kokonaisuudessaan aina vähintään 3 vrk. Rakenteellinen kosteusmittaus suoritetaan aina osana rakenteiden kuivaustöiden kokonaisuutta.

Ota yhteyttä, kun tarvitset mittauspalveluita mm. seuraavissa tilanteissa

Vanhan pesuhuoneen peruskorjaustyö

Rakenteiden kuivaustyö

Uusi betonirakenne

Sisäilman hajunpoistoa vaativa käsittely

Panostamme myös ennaltaehkäisevään toimintaan ja suoritamme vahinkoihin liittymättömiä kosteusmittaustöitä. Pieni merkki, tai muutos rakenteen pinnalla voi pahimmillaan olla myös viite vauriosta tai vesivuodosta rakenteen sisällä.

Noheva group oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Noheva Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Noheva Group Oy
Y-tunnus 2908105-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Immonen, toimisto@nohevagroup.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja tuotteiden & palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää Noheva Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla mm. henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, ammatti, sukupuoli, asumismuoto, asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus, osto, keskeytys ja peruutustiedot, toimitustiedot- ja ehdot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot), laskutus-, maksu- ja perintätiedot, sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot, yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut, tekstiviestit).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai muista lähteistä, esimerkiksi isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiden huoltoliikkeeiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

 

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään kunnes tuotteiden ja palveluluiden toimittamiseen liittyvät takuu- ja virhevastuut ovat päättyneet.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella suojauksella sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.

 

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.