Ohjeistukset

⦁ Ehkäise tapahtuneen vahingon laajuus tarvittavin toimin. Taloyhtiöissä useimmiten saa apua kiinteistöhuoltoyhtiöltä, tai kaikissa tilanteissa auttaa JVT-töihin erikoistunut toimija. Vesivahingon sattuessa on hyvä ennalta tietää, missä vesijohtojen sulut sijaitsevat.

⦁ Ilmoita tapahtuneesta omalle vakuutusyhtiölle, kiinteistöyhtiössä isännöitsijälle. Kirjaa ylös tarkka kuvaus tapahtuneesta vahingosta, ajankohdasta, tapahtuneeseen liittyneistä osapuolista sekä havainnoistasi. Lisäarvoa tuovat myös tapahtumahetkellä otetut valokuvat.

⦁ Vahinkokartoitus. Tapahtuneelle vahingolle suoritetaan vahinkokartoitus, jonka yhteydessä todetaan ja selvitetään vahingon laajuus.

⦁ Purkutyöt. Vahinkoalueen rakenteiden purkutöiden aloituksesta sovitaan yhdessä osapuolien kanssa ja sovitaan tarvittaessa edeltävistä järjestelyistä kuten mm. korjaustyöalueella olevasta irtaimistosta, tai purkua edellyttävistä ensitoimenpiteistä kuten asbestinäytteenoton suorituksesta. Hyvin usein ensisopimisen kokonaisuuteen vaikuttaa myös sijaisasumista koskeva aikataulu. Purkutyöt tehdään suoritettuun vahinkokartoitukseen pohjautuen.

⦁ Kuivaustyö. Purkutöiden jälkeen todennetaan lopullinen vahingon laajuus mittauksin, sekä asennetaan koneellinen kuivaus. Tehokkaiden kuivauslaitteistojemme ansiosta kuivausaika on keskimäärin 3 viikkoa rakenteellisen kosteusmittauksen edellyttämä aika huomioiden. Pitkäaikaisissa vesivuodoissa ja syvällä rakenteessa olevan kosteuden kuivausaika voi olla useitakin viikkoja. Kuivaustyön aika hyödynnetään tulevien pintamateriaalien valintaan, sekä mahdollisien muutoksien suunnitteluun. Lopullinen korjaustyölaskelma laaditaan usein, kun purkutyöt on saatettu lopulliseen päätökseen.

⦁ Jälleenrakennus. Jälleenrakennustyöt suoritetaan vahinkoa edeltäneeseen tilaan ja tasoon mahdolliset halutut muutokset huomioiden. Lisätöitä voi sopia tehtäväksi korjaustöiden yhteydessä.
Kirjaa ylös tarkka kuvaus tapahtuneesta vahingosta, ajankohdasta, tapahtuneeseen liittyneistä osapuolista sekä havainnoistasi.

Paras lähtökohta vahinkokartoituksen suorittamiseen on silloin, kun rakenteet ja tilat ovat mahdollisimman alkuperäisessä tilanteessa. Huomioi kuitenkin lisävahinkojen osalta vaadittava ennaltaehkäiseminen tapahtumahetkellä.

Etsi valmiiksi esille vahinkokartoituksen tueksi rakenteisiin liittyvät pohja- tai rakennekuvat sekä mahdolliset LV-piirustukset.

Selvitä vahinkoalueen tiloihin liittyvä mahdollinen peruskorjaushistoria, vuositiedot, pintarakennetiedot, tai muut yksilöivät tiedot rakenneosista.

Kirjaa ylös erikseen myös mahdollisesti vahingoittunut irtaimisto.

Noheva group oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Noheva Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Noheva Group Oy
Y-tunnus 2908105-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Immonen, toimisto@nohevagroup.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja tuotteiden & palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää Noheva Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla mm. henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, ammatti, sukupuoli, asumismuoto, asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus, osto, keskeytys ja peruutustiedot, toimitustiedot- ja ehdot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot), laskutus-, maksu- ja perintätiedot, sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot, yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut, tekstiviestit).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai muista lähteistä, esimerkiksi isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiden huoltoliikkeeiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

 

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään kunnes tuotteiden ja palveluluiden toimittamiseen liittyvät takuu- ja virhevastuut ovat päättyneet.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella suojauksella sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.

 

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.