Tekniset- ja asiantuntijapalvelut

Sami Immonen

Toimitusjohtaja

010 319 9900

Rakennustöiden valvonta, erikoistöiden tarkastus- ja palvelutehtävät

Rakennustyön valvoja valvoo rakennushankkeesi etuja. Oli kyseessä taloyhtiölähtöinen peruskorjaus, osakaslähtöinen muutostyö, tai kiinteistövahingon korjaustyö, on valvojan tehtävä toimia hankkeessa puolueettomana asiantuntijana, joka varmistaa korjaushankkeen laadullisen ja sopimuksenmukaisen toteutuksen.


Tyypillisiä suppeita valvontatyökohteitamme ovat osakaslähtöiset märkätilatöiden peruskorjaustyöt, jossa urakoitsija on asiakkaan toimesta valittu, tai osakas toimii itse muutostyön toteuttajana.


Muutostyössä valvontavastuu ja valvontatöiden kustannukset kohdentuvat pääsääntöisesti osakkaalle. Valvontatöiden laajuus sovitaan hankekohtaisesti asiakkaan kanssa erikseen, mutta taloyhtiöissä voi valvontatyön laajuus olla jo ennalta määritelty.


Autamme myös räätälöimään yhtiöiden ja asiakkaidemme kiinteistöjä laatimalla valvontasuunnitelmia, jonka perusteella kiinteistöön kohdentuvien muutostöiden valvonta- ja laatutavoitteet yhdenmukaistetaan.


Laajoja valvonta- ja erikoistyötarkastuspalveluita tuotamme kiinteistövahinkotapahtumissa vakuutusyhtiöille vakuutuksenottajan tai vakuutusyhtiön toimeksiannosta.

Vuototurvallisuustarkastus (VT-mittaus)

Ainutlaatuisena menetelmänä olemme kehittäneet ennaltaehkäisevään toimintaan keskittyvän vuototurvallisuustarkastusmenettelyn.


Vuototurvallisuustarkastus mittaa kiinteistön, tai taloyhtiön osakehuoneistojen vuototurvallisuuden tasoa, mahdollistaa vuotuisen seurannan, sekä ennaltaehkäisevän toiminnan.


Vuototurvallisuuden tason tarkastuksen alaisuuteen lukeutuvat aina tilat, joissa vedenkäyttöä tapahtuu ja joissa on vesi- ja tai kylmälaitteita.

Lämpökamerakuvaus

Kiinteistön yksittäisen rakenneosan, tai rakennuksen lämpökuvaus on työvälineenä tehokas ja rakenteita rikkomaton menetelmä mahdollisen korjaustarpeen määrittelyyn, tai liittyvän ongelman laajuuden selvittämiseksi.


Lämpökamerakuvaus voidaan liittää osaksi kiinteistöä koskevaa tarkastuskokonaisuutta. Lämpökamerakuvauksella voidaan arvioida myös esimerkiksi asennustöiden laatua uusien ikkuna-asennuksien jälkeen.


Rakennuksen vaipan kautta tapahtuva lämpöhäviö lisää lämmitysenergian kulutusta, ja voi aiheuttaa myös rakenteellisen kosteusvaurion. Piilevien vaurioiden syntymekanismit ovat tyypillisiä, joita muodostuu ajan kuluessa. Kuvausraportti kertoo vuoto- ja vikakohdat selkeästi, joiden perusteella mahdolliset tutkimus- ja korjaustoimenpiteet voidaan kohdentaa suunnitelmallisesti.

Asuntokaupan kuntotarkastus,
10-vuotistarkastus,
muut kuntotarkastukset.

Asuntokaupan yhteydessä tulee useimmiten kiinteistöstä, tai huoneistosta tehdä kuntotarkastus. Tämä täyttää osaltaan ostajan velvollisuuden selvittää kaupan alaisen kohteen, sekä turvaa asunnon myyjän tiedonantovelvollisuutta.


Kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksemme pohjautuu suoritusohjeeseen KH 90-00393.


Kuntotarkastus olisi suositeltavaa toteuttaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua asuntokauppaa. Ennen kuntotarkastuksen suoritusta toimitamme valmistautumisohjeet, sekä haastattelulomakkeen. Tarkastukseen tulee varata aikaa kiinteistöllä noin 3-6 tuntia.


Kuntotarkastuksia suoritamme myös asuntokaupan ulkopuolissa tilanteissa. Suoritetun kuntotarkastuksen pohjalta tarvittaessa voimme suorittaa lisätutkimuksia rakenneavauksista aina mikrobivaurioituneiden rakenteiden selvittämiseksi, tai rakenteen korjaamiseksi.


Kuntotarkastukseen voidaan liittää seuraavia tutkimuksia kuten mm.
⦁ Lämpökameralla suoritettava kuvaus kiinteistön ulkoseinien rakenteille
⦁ Erikoisetsintään koulutettu homekoira
⦁ Merkkiainetutkimukset
⦁ Rakenneavauksien kautta tapahtuvat tutkimukset

Noheva group oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Noheva Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Noheva Group Oy
Y-tunnus 2908105-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Immonen, toimisto@nohevagroup.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja tuotteiden & palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää Noheva Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla mm. henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, ammatti, sukupuoli, asumismuoto, asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus, osto, keskeytys ja peruutustiedot, toimitustiedot- ja ehdot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot), laskutus-, maksu- ja perintätiedot, sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot, yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut, tekstiviestit).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai muista lähteistä, esimerkiksi isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiden huoltoliikkeeiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

 

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään kunnes tuotteiden ja palveluluiden toimittamiseen liittyvät takuu- ja virhevastuut ovat päättyneet.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella suojauksella sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.

 

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.